Kimet - sport, turystyka, zabawki, sanki, rowery elektryczne

Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KIMET

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Kimet działający pod adresem www.sklep.kimet.eu jest administrowany przez Zbigniewa Kisielę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  ZBIGNIEW KISIELA Zakład Produkcyjno-Handlowy "KIMET" w celu sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www oraz świadczenia w tym celu Usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą. Sklep Internetowy kierowany jest do Konsumentów.

3. Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu Internetowego i działalności Sprzedawcy w sieci Internet przepisami prawa.

4.   Regulamin określa:

(a) zasady funkcjonowania i korzystania ze  Sklepu Internetowego w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady  składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary;

(b) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta dotyczące czynności, o których mowa w punkcie a) powyżej;

(c)  rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(d) warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(f)     tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(g) zasady reklamacji dotyczących Towarów

 

 

§ 2

Definicje i dane kontaktowe

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a) Sklep Internetowy- system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.sklep.kimet.eu i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sieci Internet i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;

(b) Sprzedawca - Zbigniewa Kisielę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą  ZBIGNIEW KISIELA Zakład Produkcyjno-Handlowy "KIMET";

(c) Klient - podmiot prawa, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu  Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu  Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

(d) Treści- całą zawartość merytoryczną Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz Sprzedawcy;

(e) Konto Klienta-  zespół informatycznych funkcji Sklepu Internetowego, polegający na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego służących określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta; Konto Klienta tworzone jest dla Klienta w procedurze Rejestracji Klienta;

(f)    Formularz zamówienia -funkcjonalność Sklepu Internetowego, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia  umowy dotyczącej Towarów  i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

(g) Rejestracja Klienta - procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając stosowne oświadczenia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;

(h) Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(i)     Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

(j)  Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny: www.sklep.kimet.eu

(k)  System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

(l)     Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

(m)     Usługa świadczona drogą elektroniczną -usługę polegającą na udostępnianiu stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego, stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

(n) Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie Internetowym, w szczególności PayU;

(o) PayU - PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN

(p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

(q) Ustawa o prawa konsumenta - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

(r)    Kodeks Cywilny - ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

2.      Dane Sprzedawcy są następujące:

(a)  firma: ZBIGNIEW KISIELA Zakład Produkcyjno-Handlowy "KIMET"

(b) siedziba i adres: . Bełchatowska 1, 42-202 Częstochowa

(c) NIP: 5730214383

(d) Tel. 34 / 3170021

(e) Tel. Fax. 34 / 3871438

(f)    e-mail: kimet@kimet.pl

(g) adresy stron internetowych: www.kimet.pl, www.sklep.kimet.eu

 

§ 3

Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym

1.   Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.

2.   Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.

3.   Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w ust. 5  czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Procedura zawierania umów o Usługi świadczone drogą elektroniczną uregulowana jest w § 7 Regulaminu.

4.   W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystanie z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:

(a)  założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta, Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;

(b)   zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła.

5.   W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:

(a)  posłużenie się Formularzem zamówienia z  wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) lub bez korzystania z Konta Klienta (Klient niezalogowany);

(b)  wybór zamawianego Towaru;

(c)  wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;

(d)  wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);

(e)  dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust 7,  obowiązkiem płatności.

6.   W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7.   Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oświadczenie w przedmiocie przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o  potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, co jednocześnie stanowi przyjęcie oferty Klienta. Przed przyjęciem zamówienia może by Klientowi wysłana wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia Klienta.

8.    Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

9.   Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.

10.        Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta, Formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

11.        Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 4

           Płatności

1. Płatności Klientów za  Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się poprzez:

(a) płatność gotówkową przy odbiorze

(b) przelew tradycyjny

(c) przelewy online obsługiwane przez PayU, płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi lub inne formy płatności oferowane przez PayU lub innego Dostawcę Usługi Płatniczej, w tym w ramach bankowości elektronicznej stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jeśli zostały udostępnione w Sklepie Internetowym.

2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów,  kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§ 5

           Dostawy

1.      Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane):

(a) poprzez odbiór osobisty

Kontynuuj

Koszyk
...jest pusty

Kupuj na raty
Sprzedaż ratalna Żagiel S.A.
Bestsellery
Promocje
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.